mysqlsniffer :: Watch MySQL traffic on a network

ネタ元:sakaikのMySQLメモ - mysqlsniffer - MySQL パケットモニター